Perubahan huruf hijaiyah


Kita akan bersama-sama mempelajari cara membaca huruf hijaiyah bersambung. Huruf-huruf hijaiyah itu banyak berubah bentuk. Agar lebih cepat kalian faham dan lekas dapat membaca, perhatikan perubahan-perubahan bentuk-bentuk setiap huruf, baik ketika terletak di awal, di tengah, dan di akhir kalimat.
*     Perhatikan perubaha-perubahan huruf hijaiyah berikut :

contoh
Di akhir
Di tengah
Di awal
Berdiri sendiri
Bunyi
Nama
ا ا ا
ـــــــا
ـــ
ـــ
ا
-
Alif
بــــبـــب
ـــــــب
ـــبــــ
بـــــــ
ب
b
Ba
تــتــــت
ـــــــت
ــــتـــــ
تـــــــ
ت
t
Ta
ثــــثـــث
ـــــــث
ـــــثــــ
ثـــــــ
ث
ts
Tsa
جـــجــج
ـــــــج
ـــجـــــ
جــــــ
ج
j
Jim
حـــحـــح
ـــــــح
ــــحــــ
حــــــ
ح
ch
Cha
خــخـــخ
ـــــــخ
ـــــخــــ
خــــــ
خ
kh
Kho
د د د
ـــــــد
ـــ
ـــ
د
d
Dal
ذ ذ ذ
ـــــــذ
ـــ
ـــ
ذ
dz
Dzal
ر ر ر
ــــــر
ـــ
ـــ
ر
r
Ra
ز ز ز
ــــــز
ـــ
ـــ
ز
z
Za
ســســس
ـــــس
ـــســـ
ســـــ
س
s
Sin
شــشــش
ـــــش
ــــشـــ
شـــــ
ش
sy
Syin
صــصــص
ــــص
ــــصـــ
صــــ
ص
sh
Shod
ضــضــض
ــــض
ــــضـــ
ضــــ
ض
dh
Dhad
طــطـــط
ــــــط
ــــطـــ
طــــــ
ط
th
Tha
ظـــظـــظ
ــــــظ
ـــــظـــ
ظــــــ
ظ
zh
Zho
عــعــــع
ــــــع
ـــــعــــ
عــــــ
ع
‘ain
غـــغـــغ
ــــــغ
ـــــغـــ
غــــــ
غ
gh
Ghain
فـــفــــف
ــــــف
ـــــفــــ
فـــــــ
ف
f
Fa
قـــقــــق
ــــــق
ـــــقـــ
قــــــ
ق
q
Qaf
كـــكـــك
ــــــك
ــــكــــ
كــــــ
ك
k
Kaf
لـــلــــل
ــــــل
ــــلــــ
لــــــ
ل
l
Lam
مـــمــــم
ــــــم
ــــمــــ
مـــــ
م
m
Min
نـــنـــن
ــــــن
ــــنــــ
نـــــ
ن
n
Nun
و و و
ــــــــو
ـــ
ـــ
و
w
Wawu
هـــهـــه
ــــــــه
ـــهــــ
هــــــ
ه
h
Ha

ـــــــلا
ـــــــلا
لا
l
Lam alif

—-
—-
ء
Hamzah
يــيـــي
ــــــي
ـــــيـــ
يــــــ
ي
y
Ya


*     Latihan Membaca dengan huruf sambung
Di antara 28 huruf hijaiyyah terdapat huruf yang dapat disambung dan menyambung, ada yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung.
Di bawah ini adalah huruf-huruf yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung.
و
ز
ر
ذ
د
ا
Selain enam huruf di atas, semua huruf dapat menyambung dan disambung.

Perhatikan contoh berikut
sambung
pisah

Sambung
pisah
حــــمــــل
ح م ل

ا خــــذ
ا خ ذ
بــــيـــــن
ب ي ن

ســـأ ل
س أ ل
قـــــلـــم
ق ل م

ر ز ق
ر ز ق
نـــــصــــح
ن ص ح

جـــوب
ج و ب
ســــهـــــل
س ه ل

وا حــــد
و ا ح د
كــــــبــــس
ك ب س

ســــر و
س ر و

0 komentar:

Posting Komentar